Regulamin zajęć 

Angielski dla dzieci: TykTak

Organizatorem zajęć jest Aleksandra Paillard

ul. Kilińskiego 11, 63-000 Środa Wielkopolska

tel. 798 303 623

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

Dziecko powinno zostać przyprowadzone na zajęcia na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć – chyba, że zgodnie z ustaleniami osobiście odbieram dziecko ze szkoły i przyprowadzam je na zajęcia.

 

Proszę o punktualne odbieranie dziecka po zakończonych zajęciach – moja odpowiedzialność jako organizatora trwa jedynie do zakończenia zajęć zgodnie z grafikiem.

 

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

Jeśli Twoje dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach, obowiązuje Cię termin odwołania zajęć do godziny 18:00 w dniu roboczym poprzedzającym zajęcia. W przypadku niezgłoszenia lub niedotrzymania terminu zgłoszenia niemożności uczestnictwa w zajęciach, zajęcia te przepadają i nie są odrabiane.

 

Jako organizator zastrzegam sobie prawo do odwołania zajęć w wyjątkowych sytuacjach, np. choroba lektora. W tym przypadku zajęcia nie przepadają, ale są odrabiane. W przeciwnym wypadku przysługuje Ci zwrot kosztów za te zajęcia.

 

DOBRA WSPÓŁPRACA

Zależy mi na współpracy z rodzicem lub opiekunem dziecka w celu rozwiązywania trudności związanych z jego zachowaniem w czasie zajęć.

 

Jeśli zachowanie uczestnika dezorganizuje pracę grupy, nie reaguje on na upomnienia lektora, a rozmowa z opiekunem prawnym dziecka nie przyniosła żadnych rezultatów, mogę odmówić jego uczestnictwa w zajęciach.

 

Procedura reklamacyjna

I. Zobowiązania ze strony Tyktak angielski dla dzieci 

1. Zostaną zrealizowane cele merytoryczno/praktyczne kursu/szkolenia.
2. Szkolenie zostanie przeprowadzone w komfortowych warunkach pracy z uwzględnieniem odpowiedniego zaplecza dydaktycznego niezbędnego do przeprowadzenia zajęć.
3. Prowadzący szkolenie będzie posiadał odpowiednie przygotowanie merytoryczne jak również dydaktyczne uwzględniające specyfikę pracy z osobami dorosłymi.
4. Jeżeli wystąpią w umowie, zostaną uwzględnione inne warunki przeprowadzenia szkolenia/kursu.

II. Zobowiązania ze strony Uczestnika kursu/szkolenia w stosunku do Tyktak angielski dla dzieci 

1. Uczestnik będzie uczestniczył w kursie/szkoleniu, a nieobecności na zajęciach zostaną usprawiedliwione.
2. Uczestnik kursu/szkolenia dostosuje się do reguł panujących w grupie, opierających się na zasadach współżycia społecznego.
3. Uczestnik kursu/szkolenia w miarę swoich możliwości będzie brał udział w zadaniach zorganizowanych przez prowadzącego a niezbędnych do zrealizowania celów merytoryczno/praktycznych kursu/szkolenia.

III. Przedmiot reklamacji oraz możliwe formy rekompensaty.

1. Uczestnik szkolenia/kursu ma prawo złożyć reklamację o ile nie zostaną zrealizowane warunki umowy oraz warunki w pkt. I niniejszej procedury.
2. Reklamacja powinna być złożona przez Uczestnika w formie pisemnej w siedzibie firmy: Ul. Kilińskiego 11 Środa wlkp 63-000 Możliwe jest również złożenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Reklamacja może być złożona najpóźniej 7 dni od dnia zakończenia zajec. 4. Reklamację rozpatruje właściciel Tyktak angielski dla dzieci Pani Aleksandra Paillard w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
5. Organizator zajec przewiduje następujące formy rekompensaty za uznaną reklamację: powtórzenie zajęć , rabat za odbyte zajęcia lub rabat za przyszłe zajecia. 6. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1.01.2024

NIP

7861731298

REGON

526930915

    1. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z zajęć w trakcie roku  i rozwiązania zawartej umowy najpozniej 24 godz przez ostatnimi zajęciami na które już nie będzie uczeszczal. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej. 
    2. Tyktak angielski dla dzieci  ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku opóźnienia Słuchacza z zapłatą za kurs większego niż 30 dni, po bezskutecznym wezwaniu do uregulowania zaległości w terminie 7 dni i uprzedzeniu o możliwości wypowiedzenia niniejszej umowy lub rażącego naruszania przez Słuchacza/Rodzica Słuchacza warunków umowy lub postanowień zawartych w Regulaminie, które w szczególności uniemożliwiają pracę prowadzącemu zajęcia lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Słuchaczy.
    3. Słuchacz/Rodzic Słuchacza ma prawo rozwiązać umowę z Tyktak angielski dla dzieci  bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszania przez Tyktak angielski dla dzieci warunków umowy lub postanowień zawartych Regulaminie.

PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

Płatność za udział dziecka w zajęciach należy uregulować za pośrednictwem Przelewy 24 lub przelewem na konto bankowe:    


nr rachunku: 02 1090 1418 0000 0001 5606 0653 Santander Bank

Aleksandra Paillard Tyk Tak angielski dla dzieci


 

tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, dzień i godzina zajęć


Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest dokonanie płatności najpóźniej 24 godz. przed zajęciami.